การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

พิมพ์


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

alt 


1.      ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมปศุสัตว์

 

3.      ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)       

 

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

 

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (.. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.. 2535

 

2)

กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (.. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.. 2535

 

3)

..ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.. 2535

 

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       

 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     

 

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วันทำการ

 

9.      ข้อมูลสถิติ

 

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

 

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์     

 

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

 

สถานที่ให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

2)

 

สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

3)

 

สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 032-782142   

 

โทรสาร 032-782141

 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา15.30น.)

 

 

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (.. 2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (.. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.. 2535

เงื่อนไข
1.
กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ
2.
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
3.
สำเนาเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 


 

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

 

ที่

 

ประเภทขั้นตอน

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

 

ระยะเวลาให้บริการ

 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอ (ฆจส.4) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่
2.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

 

1 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์

(หน่วยงานให้บริการคือสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่)

2)

การพิจารณา

 

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์แล้วแต่กรณี
2.
พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซากณโรงฆ่าสัตว์
3.
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆเป็นหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์

 

5 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์

(หน่วยงานให้บริการคือสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่)

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์

 

1 ชั่วโมง

กรมปศุสัตว์

(หน่วยงานให้บริการคือสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 ชั่วโมง

 

 

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

 

ที่

 

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

 

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

 

จำนวนเอกสาร
สำเนา

 

หน่วยนับเอกสาร

 

หมายเหตุ

 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

ที่

 

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

 

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

 

จำนวนเอกสาร
สำเนา

 

หน่วยนับเอกสาร

 

หมายเหตุ

1)

ตั๋วรูปพรรณสำหรับสัตว์พาหนะ

-

1

0

ฉบับ

(เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล)

 

 

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

 

อากรการฆ่าสัตว์ (โค)

ค่าธรรมเนียม12 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

2)

 

อากรการฆ่าสัตว์ (กระบือ)

ค่าธรรมเนียม15 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

3)

 

อากรการฆ่าสัตว์ (สุกร)

ค่าธรรมเนียม10 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

4)

 

อากรการฆ่าสัตว์ (สุกรที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 22.5 กิโลกรัม)

ค่าธรรมเนียม5 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

5)

 

อากรการฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)

ค่าธรรมเนียม4 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

6)

 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (โค)

ค่าธรรมเนียม12 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

7)

 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (กระบือ)

ค่าธรรมเนียม15 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

8)

 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์(สุกร)

ค่าธรรมเนียม15 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

9)

 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ (แพะหรือแกะ)

ค่าธรรมเนียม4 บาท

หมายเหตุ -

10)

 

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ)

ค่าธรรมเนียม3 บาท

หมายเหตุ (ราคาต่อตัว)

 

 

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

 

ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
หมายเหตุ-

2)

 

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 .พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ-

3)

 

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

4)

ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ 032-782142    โทรสาร 032-782141

 

หมายเหตุ-

 

 

 

 

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

05/08/2558

 

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

 

จัดทำโดย

ยุทธพล อินมอญ

 

อนุมัติโดย

บำเพ็ญ ศิลประเสริฐ

 

เผยแพร่โดย

ภัทรผกาใจปินตา

Attachments:
Download this file (7.doc)7.doc[ ]30 Kb