ประกาศ อบต. เรื่อง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
เรื่อง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง