ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


1 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27
2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25
3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27
4 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ต.ท่าแร้งออก 25
5 โครงการจิตอาสาพัฒนาถนนปลอดภัย 25
6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 23
7 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21
8 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 29
9 โครงการรักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 34
10 กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2563 46
11 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 27
12 การป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 27
13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 24
14 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 21
15 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร้งออก ครั้งที่ 1/2563 66
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 22
17 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 44
18 การประชุมหารือการจัดงานมุสลิมเฟสติวัล@ท่าแร้งออก ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 30
19 กิจกรรมวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 20
20 การประชุมดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 35
21 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 131
22 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2562 166
23 โครงการทำความสะอาด ประจำปี 2557 843
24 พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก 775
25 รวมภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 452

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ