ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


1 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 5
2 โครงการรักษาความสะอาด ประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 9
3 กิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2563 21
4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) 12
5 การป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 9
6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 4
7 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 8
8 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ท่าแร้งออก ครั้งที่ 1/2563 47
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 4
10 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 28
11 การประชุมหารือการจัดงานมุสลิมเฟสติวัล@ท่าแร้งออก ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 14
12 กิจกรรมวันปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าแร้งออก 5
13 การประชุมดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมมุสลิมตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 15
14 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลท่าแร้งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 114
15 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยมุสลิม ตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2562 117
16 โครงการทำความสะอาด ประจำปี 2557 824
17 พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก 751
18 รวมภาพกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 439

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ