ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก


# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ธัญญาพร 422
102 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ธัญญาพร 312
103 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนมกราคม 2559 ธัญญาพร 482
104 ประกาศ อบต. เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558 ธัญญาพร 394
105 ประกาศ อบต. เรื่อง การชำระภาษีประจำปี 2559 ธัญญาพร 292
106 ประกาศ อบต. เรื่อง การยื่นแบบขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ธัญญาพร 439
107 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนธันวาคม 2558 ธัญญาพร 454
108 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2559 ธัญญาพร 307
109 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มกราคม 2559 ธัญญาพร 250
110 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนพฤศิกายน 2558 ธัญญาพร 786
111 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ธัญญาพร 305
112 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ธัญญาพร 271
113 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ธัญญาพร 317
114 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ธัญญาพร 303
115 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนตุลาคม 2558 ธัญญาพร 331
116 ประกาศ อบต เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2559 ธัญญาพร 423
117 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ธัญญาพร 350
118 ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ธัญญาพร 263
119 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนกันยายน 2558 ธัญญาพร 352
120 หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าแร้งออก (การอบรมการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอบรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือนและการออม) ธัญญาพร 1119
121 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ธัญญาพร 5120
122 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนมิถุนายน 2558 ธัญญาพร 480
123 ประชาสัมพันธ์ OTOP มุสลิมเบเกอรี่ "ขนมบดิน" ตำบลท่าแร้งออก ธัญญาพร 1350
124 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนพฤษภาคม 2558 ธัญญาพร 455
125 ผังโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม ธัญญาพร 376
126 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนโยธา อบต.ท่าแร้งออก ธัญญาพร 368
127 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนการคลัง อบต.ท่าแร้งออก ธัญญาพร 300
128 แผนผังกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ อบต.ท่าแร้งออก ธัญญาพร 985
129 กระบวนการบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ธัญญาพร 323
130 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนเมษายน 2558 ธัญญาพร 410
131 ประกาศ อบต. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ระดับ 7) ธัญญาพร 1033
132 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนมีนาคม 2558 ธัญญาพร 463
133 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ธัญญาพร 401
134 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนมกราคม 2558 ธัญญาพร 453
135 ประกาศอบต. เรื่อง สอบราคาจ้าง 2 โครงการ ธัญญาพร 458
136 ประกาศอบต. เรื่องการยื่นแบบขอใบอนุญาต ธัญญาพร 359
137 ประกาศอบต. เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2558 ธัญญาพร 447
138 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ธัญญาพร 854
139 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558 ธัญญาพร 307
140 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนธันวาคม ธัญญาพร 422
141 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนพฤศจิกายน ธัญญาพร 463
142 ประชาสัมพันธ์ วารสาร อบต.ท่าแร้งออก ปี 2557 ธัญญาพร 1498
143 หนังสือ เชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนตุลาคม ธัญญาพร 533
144 กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ธัญญาพร 543
145 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ธัญญาพร 517
146 หนังสือเชิญประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน ธัญญาพร 503
147 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและห่างไกลจากเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม 325
148 หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าแร้งออก (การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบเกษตรอินทรีย์) ธัญญาพร 394
149 ประกาศ อบต. เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ธัญญาพร 552
150 ประกาศอบต.เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ธัญญาพร 451

หน้า 3 จาก 4

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ