ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าแร้งออก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าแร้งออก ประจำปี 2563

 
alt
 
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออกทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563
 
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้
 
ผ่านระบบ ITAS  ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ay78xm
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ