ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

 
alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
เรื่อง   คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
------------------------------------------
        ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนเพิ่มเติมจำนวน 3 กระบวนงาน ดังนี้
          1. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
          2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
          3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
          4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2561                                                              นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ