บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ท่าแร้งออก
นายสมเจต  คำหงษ์
ปลัดอบต.ท่าแร้งออกนางสาวนภัทร  อินทราพงษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัดนางสาวปวีณา  ฉิมสัญชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนิรชา  แตงยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอนัญญา  ใยมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวกรรณิการ์  บัวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาววิศนี  นาคสุก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายกฤษณะ  นาคขำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายสมชาติ  สุขเกษม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

นายอณุชัย  บุตรทิพย์
คนงาน

นายสุชัย  โคพลัง
คนงาน
 

นายไกรศร  ซบเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้