สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

วิสัยทัศน์

     พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

alt

พันธกิจ

     1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคง
     2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ
     3. พัฒนาฐานการผลิตและบูรณาการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้
     4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

alt

 

ที่ตั้ง
     ตำบลท่าแร้งออก ราษฎรร้อยละ 89 นับถือศาสนาอิสลาม เป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ทางใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร

alt

 

อาณาเขต
     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองโสน อ.เมือง
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางขุนไทร และ ต.บางจาน
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม
alt

 

เนื้อที่
     จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 5,994 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 9.59 ตารางกิโลเมตร

alt

 

ภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีความลาดเทเล็กน้อยจากด้านทิศตะวันตกไปสู่ด้าน ทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนาข้าว ปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืดเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคลอง ท่าแร้งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่และเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลท่าแร้งกับตำบลท่าแร้งออก

alt

จำนวนหมู่บ้านและประชากร


ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
     alt  หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองตลาดแก้ว   495 คน   501 คน   996 คน 824 ครัวเรือน
     alt  หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองไทร   483 คน   507 คน   990 คน 231 ครัวเรือน
     alt  หมู่ที่ 3 บ้านคลองมอญ   258 คน   292 คน   550 คน 141 ครัวเรือน
     alt  หมู่ที่ 4 บ้านกลางพัฒนา   302 คน   319 คน   621 คน 181 ครัวเรือน

alt
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศวันนี้