การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน

 

 


 

1.      ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

 

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

 

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     

 

 

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

 

1)

 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

 

 

 

2)

 

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

 

 

 

3)

 

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ.. 2556

 

 

 

4)

 

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว

 

 

 

5)

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556

 

 

 

6)

 

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557

 

 

 

7)

 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2550

 

 

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น     

 

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี         

 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

 

9.      ข้อมูลสถิติ

 

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

 

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13 

 

11.  ช่องทางการให้บริการ      

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

สถานที่ให้บริการศูนย์บริการธุรกิจพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น19555/2ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์027944555
โทรสาร027944300/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

หมายเหตุ

 

สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 032-782142   

 

 

โทรสาร 032-782141

 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

หมายเหตุ -

 

 

 

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภทก, , คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ำมันได้ซึ่ง
-
สถานีบริการน้ำมันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า12เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า10เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน
-
สถานีบริการน้ำมันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า12เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า10เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน

-
สถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน10,000ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน5,000ลิตรไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น

-
สถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน10,000ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น

2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น

3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2552

หมายเหตุ :

1. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

4.
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

 

ที่

 

ประเภทขั้นตอน

 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

 

ระยะเวลาให้บริการ

 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

หมายเหตุ

 

1)

 

การตรวจสอบเอกสาร

 

 

 

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

 

 

 

1 วัน

 

กรมธุรกิจพลังงาน

 

-

 

2)

 

การพิจารณา

 

 

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
-
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
-
ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
-
แผนผังโดยสังเขป
-
แผนผังบริเวณ
-
แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัย
-
แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
-
สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
-
รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง

 

42 วัน

 

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

 

-

 

3)

 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

 

 

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

 

 

 

2 วัน

 

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

 

-

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

 

 

 

 

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

 

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

 

 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

 

ที่

 

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

 

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

 

จำนวนเอกสาร
สำเนา

 

หน่วยนับเอกสาร

 

หมายเหตุ

 

1)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

 

กรมการปกครอง

 

0

 

1

 

ฉบับ

 

(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

2)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

กรมการปกครอง

 

0

 

1

 

ฉบับ

 

(กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

 

 

 

 

3)

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

0

 

1

 

ฉบับ

 

(กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน6เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

 

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

 

ที่

 

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

 

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

 

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

 

จำนวนเอกสาร
สำเนา

 

หน่วยนับเอกสาร

 

หมายเหตุ

 

1)

 

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  (แบบธพ.. 1)

 

กรมธุรกิจพลังงาน

 

1

 

0

 

ฉบับ

 

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

 

2)

 

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

-

 

1

 

0

 

ชุด

 

(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

 

3)

 

สำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน / ..3 / ..3ก / ..1เป็นต้น

 

กรมที่ดิน

 

0

 

1

 

ชุด

 

(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

4)

 

สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว

 

-

 

0

 

1

 

ชุด

 

(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

5)

 

สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

0

 

1

 

ชุด

 

(รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

6)

 

แผนผังโดยสังเขปแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี

 

-

 

3

 

0

 

ชุด

 

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

 

7)

 

รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง

 

-

 

1

 

0

 

ชุด

 

(วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

 

8)

 

หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

-

 

1

 

0

 

ชุด

 

(รับรองสำเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต)

 

9)

 

สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

 

-

 

0

 

1

 

ชุด

 

(ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

10)

 

สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3

 

-

 

0

 

1

 

ชุด

 

(ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

 

11)

 

อื่นๆ (ถ้ามี)

 

-

 

0

 

0

 

ชุด

 

-

 

 

 

 

16.  ค่าธรรมเนียม

 

1)

 

ไม่มี

 

ค่าธรรมเนียม0 บาท

 

หมายเหตุ -

 

 

 

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

 

1)

 

ช่องทางการร้องเรียนสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น20เลขที่555/2ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900โทรศัพท์ : 027944715
หมายเหตุ-

 

2)

 

 

 

 

 

3)

 

 

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 027944111
หมายเหตุ-

 

ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

 

ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ 032-782142    โทรสาร 032-7

82141

 

หมายเหตุ-

 

 

 

 

 

 

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

1)

 

แบบธพ.. 1เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3พ.. 2556
-

 

 

 

 

19.    หมายเหตุ

 

-

 

 

 

 

วันที่พิมพ์

 

17/07/2558

 

สถานะ

 

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

 

จัดทำโดย

 

ยุทธพล อินมอญ

 

อนุมัติโดย

 

บำเพ็ญ ศิลประเสริฐ

 

เผยแพร่โดย

 

วรุณสิริภูธนวิศิษฎ์

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (21.doc)21.doc[ ]38 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ