การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 
  alt
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกทำลายดังกล่าว
หมายเหตุ :

๑.      หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒.    พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

๓.     ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

๔.     ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด

ช่องทางการให้บริการ

 

 

 สถานที่ให้บริการ

 

ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี ชั้น ๑๙                      

 

๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์   ๐ ๒๗๙๔ ๔๕๕๕
โทรสาร    ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๐๐
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 032-782142  

 

โทรสาร 032-782141

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา15.30น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

 

 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

 

 

 

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ รับคำขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน  ที่กำหนด และส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน

กรมธุรกิจพลังงาน

 

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

 

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

 

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบ ธพ..)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรมธุรกิจพลังงาน

2)

 

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมการปกครอง

3)

 

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมการปกครอง

4)

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5)

 

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

-

6)

 

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสูญหาย)

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

7)

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกทำลาย ในสาระสำคัญ (กรณีถูกทำลายและอื่นๆ)

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

8)

 

อื่นๆ(ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั้น ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕

2)

ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑

3)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

 

ที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ 2 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ 032-782142   โทรสาร 032-782141

หมายเหตุ-

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

แบบ ธพ.. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

.. ๒๕๕๖

 

หมายเหตุ

-

 

 

Attachments:
Download this file (20.doc)20.doc[ ]63 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ