ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

  
alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
เรื่อง   คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   
------------------------------------------
 
        ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดังนี้
        1. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
        2. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
        3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
        4. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่ง
รับคำขอรับใบอนุญาต)
        5. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
        6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
        7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
        9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
        10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
        11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
        13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
        14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
        15. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        16. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)
บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
        17. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
        18. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
        19. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
        20. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
        21. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
        22. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
        23. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
        24. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
        25. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
        26. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
        27. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        28. การแจ้งขุดดิน
        29. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        30. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        31. การแจ้งถมดิน
        32. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
        33. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
        34. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
        35. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        36. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
        37. การรับชำระภาษีป้าย
        38. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        39. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        40. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2558


                                                              นายรันยง  โต๊ะสุไลมาน
                                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
                                  ปฏิบัติราชการแทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ