ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลท่าแร้งออก

alt