ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าแร้งออก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าแร้งออก
งานกิจการสภาอบต.ท่าแร้งออก

ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4

alt

 

ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการลงหินผุปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำ D27 หมู่ที่ 3

alt

 

ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1

alt

 

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าแร้งออก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าแร้งออก ประจำปี 2563

 
alt
 
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออกทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ประจำปี 2563
 
โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้
 
ผ่านระบบ ITAS  ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ay78xm
 

ประกาศ อบต. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานบังอีนถึงสะพานดำรงธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

alt